ผู้อำนวยการกองกลาง

นายสุจินดา  แซ่ฮั้น
ผู้อำนวยการกองกลาง

สายตรงผู้อำนวยการ

โทร. 0 7431 7122

โทรสาร 0 7431 7123

E-mail : sujinda.s@rmutsv.ac.th