ผู้อำนวยการกองกลาง

นายสุจินดา  แซ่ฮั้น
ผู้อำนวยการกองกลาง